Organisatie & Beheer

De juiste mensen op de juiste plek

Bij Dimatrics vinden we dat een goed ingerichte beheerorganisatie en de juiste overeenkomsten essentieel zijn om goed verkeersmanagement uit te voeren. Wij helpen u bij het zetten van de juiste mensen op de juiste plek en het maken van heldere afspraken.

In het beheer van verkeersmanagementsystemen gaat het om de techniek (de assets), de mensen (wie gaan het beheren) en de afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Dimatrics brengt alles samen en ontzorgt u bij organisatievraagstukken en asset management.

Project- en contractmanagement

Zoekt u iemand die uw projecten kan leiden of uw contracten kan beheren? Dan bent u bij Dimatrics aan het juiste adres. Met onze kennis van beheercontracten helpen wij uw organisatie verder. Dit kunnen wij op basis van advieswerkzaamheden of detachering.

Programma van eisen, aanbestedingen en RAW-bestek

Elke wegbeheerder heeft z’n specifieke eisen en wensen als het gaat om de realisatie en het beheer van verkeersregelinstallaties. Dimatrics heeft zowel ervaring met RAW-systematiek als UAV-GC. Samen met u kijken we welke contractvorm het beste op uw wensen voor de techniek en organisatie aansluit. Daarbij kunnen wij niet alleen de inhoud leveren, maar ook het aanbestedingsproces begeleiden.

Technisch beheer

Verkeerslichten en de onderdelen ervan hebben een beperkte levensduur. Goed technisch beheer houdt rekening met het uitvalrisico en de onderhoudskosten, maar kijkt ook of een verkeerslichteninstallatie nog bijdraagt aan de beleidsdoelen.

Dimatrics vertaalt incidentstatistieken naar een technisch beheerplan. In dit plan worden naast de benodigde preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden, ook de budgettering en de organisatie ervan vastgelegd.

Voor de invulling van het technische beheer bent u op alle niveaus bij Dimatrics aan het juiste adres: van strategie tot de inrichting van het operationele proces. Dit doen we op basis van onze jarenlange ervaring.

technisch beheer
aanbrengen lussen in de weg

Verkeerskundig beheer

Verkeerslichten worden altijd vanuit een doelstelling op straat gezet. Voor een optimale werking is het aan te raden om regelmatig te toetsen of deze doelstelling nog wel gehaald wordt. Dit verkeerskundig beheer kan niet zonder dat er een goed beheerplan aan ten grondslag ligt. Immers, niets is zo veranderlijk als het verkeer!

Dimatrics kan uw organisatie helpen met verkeerskundig beheer. Wij stellen een beheerplan op en voeren een kwaliteitsscan uit om de verkeerskundige werking van uw VRI’s inzichtelijk te maken. Waar nodig wijzigen we regelparameters en controleren we het resultaat van de aanpassingen. We adviseren u wanneer andere maatregelen nodig zijn, zoals het implementeren van een nieuw regelprogramma of civieltechnische aanpassingen.

Ketenbeheer

Wanneer verkeerslichten worden aangesloten op een beheercentrale ontstaat een keten van techniek. Als een schakel in de keten een verstoring vertoont, kan dat vervelende gevolgen hebben. Het efficiënt beheren van de keten kan erg lastig zijn, omdat de verantwoordelijkheid vaak bij verschillende ketenpartners ligt. Hierdoor is het bij storing niet altijd duidelijk waar het probleem zit en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarom is het belangrijk om ketenbeheer goed te organiseren en processen vast te leggen en te operationaliseren. Dimatrics heeft ervaring met het opzetten van een ketenbeheerorganisatie die past bij uw wensen.
Voorbeeldprojecten